Založ si blog

Je možné vyhrať v boji so samosprávou? Alebo neplatná exekúcia za smeti.

Dnešný svet je uponáhľaný, a zložitý. Väčšina z nás žije v časovom strese a pre väčšinu je tento svet úradne zložitý. Naučili sme sa riešiť každodenné situácie, ale z času na čas sme nútení riešiť aj nevšedné veci. Veľkú pomoc môžeme získať z internetu, od ľudí ktorý sa podelia so svojim príbehom. Tento blog je písaní pre tých, ktorý bojujú s aroganciou samosprávy alebo úradnej moci. Tento príbeh je o tom, ako úradníci ignorujú zákony, ale pri tom požadujú, aby ich občan dodržiaval.

Náš príbeh začína v roku 2011. Ako po iné roky, aj tento rok mestský úrad v Komárne vytvára a zasiela občanom v zmysle zákona rozhodnutia na zaplatenie miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (skrátene poplatok za odpad). Náš hrdina, volajme ho Adam, si rozhodnutie v roku 2011 nepreberá, nakoľko sa dlhodobo zdržiava mimo mesta. Nasledujúci rok sa situácia opakuje – úrad vytvorí rozhodnutia, zasiela ich občanom, Adam nakoľko sa dlhodobo nezdržiava v meste si ho opäť nepreberá. Nakoľko je doručenie poštou neúspešné, mesto vykoná vyhlásenie verejnou vyhláškou – teda oznámi uloženie písomnosti na úradnej tabuli (písomne aj elektronicky – na webovej stránke). V domnienke, že mesto splnilo čo mu zákon predpisuje, má za to, že 30 dní po vyhlásení na úradnej tabuli rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

Čo však na to hovorí zákon? Citujeme z rozhodnutia Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky:

   „Doručovanie je upravené v § 30 až 35 zákona č. 563/2009 Z, z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len daňový poriadok). Doručovanie predstavuje právny inštitút, ktorým správca dane, ktorým je obec (ďalej len správca dane) oznamuje určitú skutočnosť daňovému subjektu, tretej osobe, prípadne inému adresátovi.

   Riadne doručenie písomnosti má veľký význam. Proti účastníkovi konania, ktorému nebola písomnosť riadne doručená, nie je možné vyvodiť dôsledky spájané so znalosťou obsahu písomností. Ukladať povinnosti alebo priznávať práva podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu možno len rozhodnutím, ktoré musí byt doručené podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 63 ods. 1 daňového poriadku).

   Doručovanie verejnou vyhláškou podľa ustanovenia § 35 ods. 1 daňového poriadku ak nie je správcovi dane známy pobyt alebo sídlo adresáta, doručí písomnosť verejnou vyhláškou. Predpokladom doručenia verejnou vyhláškou je, že pobyt adresáta sa nepodarilo správcovi dane zistiť ani napriek vykonanému úradnému šetreniu, čo musí zo spisu vyplývať.

   Náhradné doručenie fyzickej osobe je upravené v § 31 ods. 2 daňového poriadku. Významná zmena, ktorá pri náhradnom doručení nastala od 01.01.2012 je, že daňový poriadok nestanovuje podmienku zdržovania sa adresáta v mieste doručenia, tak ako to bolo do 31.12.2011 podľa zákona o správe dani. V prípade, ak bola písomnosť doručovaná podľa zákona o správe daní v úložnej lehote a následne adresát preukázal, že sa v mieste doručenia nezdržiaval, zákonná podmienka zdržovania nebola dodržaná a doručenie písomností bolo právne neúčinné“.

Koniec citátu.

Vzniká teda nedoplatok, o ktorom Adam nevie. Vyhlásenie verejnou vyhláškou je vykonané v roku 2015, keď sa už Adam opäť zdržiava v meste, len zmenil bydlisko. Nezabudol túto skutočnosť nahlásiť správcovi, teda mestu, čiže Adam si splnil zákonom predpísanú povinnosť. Nakoľko na Slovensku nie je ani jedna obec/mesto, ktorej by nechýbali peniaze, nie je to ináč ani v Komárne. Obec je oprávnená vydať výkaz daňových nedoplatkov. Deň vyhotovenia výkazu daňových nedoplatkov je aj dňom jeho vykonateľnosti. Obec/mesto vás ako daňového dlžníka neupovedomuje o zostavení výkazu ani o jeho vykonateľnosti. Takýto výkaz je exekučným titulom – obec/mesto môže na základe vydaného výkazu začať váš dlh exekučne vymáhať. Spravidla obce/mestá zasielajú pred výkonom exekúcie výzvy na úhradu nedoplatkov. Spravidla. Stane sa, že v tomto uponáhľanom svete rozhodnutie ktoré dostane niekde založíte a poplatok zabudnete zaplatiť. Preto zaslanie výzvy pred zahájením exekúcie by malo byť normálne. Hoci aj za cenu, že výzva sa spoplatní. Nie všade je to tak.

Vrátim sa späť k Adamovi. V roku 2016 mesto postupuje dlžobu na vymáhanie exekútorovi. Adam podáva odvolanie proti konaniu mesta. Mesto postupuje žiadosť na Daňové riaditeľstvo SR, ktoré ruší rozhodnutie mesta – pre početné chyby. Adam žiada odpustenie dane, nakoľko sa v meste nezdržiaval, mesto jeho žiadosti nevyhovuje. Nasleduje sťažnosť Adama, nakoľko konštatuje podobne ako Daňové riaditeľstvo porušenie zákona. A teraz budem citovať z listu – odpovede hlavného kontrolóra mesta, ktorý si skutočne svedomite urobil svoju prácu pri prešetrení sťažnosti Adama:

   „Mesto Komárno ak správca poplatku nesprávne aplikoval § 35 ods. 1 daňového poriadku. Nebol splnený predpoklad doručenia rozhodnutia č. XXXXXXXX zo dňa 16.03.2015 na miestny poplatok verejnou vyhláškou je, že pobyt adresáta sa nepodarilo správcovi dane zistiť ani napriek vykonanému úradnému šetreniu, čo musí zo spisu vyplývať. Spis žiadne dôkazy neobsahuje o vykonaní šetrenia. Sťažovateľ predložil dôkaz, potvrdenie o trvalom pobyte na adrese XXXXXXXXXXX od 08.09.2015, vydané Oddelením evidencie obyvateľov a budov MsÚ Komárno, číslo: XXXXXXXXX zo dňa 21.03.2017.

   Mesto Komárno ako správca poplatku v dôsledku nesprávnej aplikácie zákona zamietol žiadosť o odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2012 napriek tomu, že poplatník preukázal predložením úradného dokladu o tom, že v roku 2012 viac ako 90 dní sa nezdržiaval v mieste trvalého bydliska, pričom Rozhodnutie č. XXXXXXXXX zo dňa 16.03.2015 ani nebolo doručené v súlade s platnou legislatívou, a správca ďalej bez zákonného splnomocnenia trval v roku 2015 na 30 dňovej lehote na podanie žiadosti od doručenia (ktoré bolo právne neúčinné), resp. odo dňa, keď nastala skutočnosť, na základe ktorej je možné uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku. § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach neuvádza, že poplatník je povinný podať správcovi dane písomnú žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku. Citované ustanovenie zákona určuje pre poplatníka povinnosť „preukázať“ splnenie podmienok a „predložiť“ podklady, čo daňový subjekt vo vzťahu k správcovi dane vykonal a ktorý správca poplatku žiadnym spôsobom nespochybnil, t.j. je vo veci relevantným dôkazom. K tvrdeniu správcu dane, že žiadosť o odpustenie poplatku bola daňovým subjektom podaná 13.10.2016. t.j. po lehote podľa v tom čase platného VZN, preto správca dane žiadosti nemohol vyhovieť, uvádzam, že správca dane v § 68 ods. 6 VZN upravil lehotu bez uvedenia následku jej nedodržania, pričom v prípade jej nedodržania ide o zmeškanie objektívnej lehoty, ktoré nemôže byť na ujmu poplatníka. Poplatník je oprávnený uplatniť si nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku najneskôr v lehote podľa § 69 ods. 1 daňového poriadku, ktorí upravuje zánik práva vyrubiť daň, pričom daňový subjekt túto lehotu dodržal. Z vyššie uvedeného vyplýva, že správca dane rozhodol o žiadosti daňového subjektu nezákonným spôsobom v zmysle § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach a § 68 ods. 2 VZN, tým, že predmetnú žiadosť nesprávne posúdil a vyhodnotil, preto odvolací orgán rozhodnutie zrušil a vec vrátil správcovi dane na ďalšie konanie a rozhodnutie.

   Mesto Komárno ako správca poplatku porušilo § 73 ods. 2 daňového poriadku, podľa ktorého ak prvostupňový orgán o odvolaní podľa odseku 1 nerozhodne, postúpi odvolanie do 30 dní odo dňa začatia odvolacieho konania spolu s výsledkami doplneného daňového konania. Odvolanie bolo postúpené druhostupňovému orgánu dňa 11.05.2017.

   Mesto Komárno ako správca poplatku nemá otvorené daňové spisy, nevedie skompletizované, žurnalizované daňové spisy jednotlivých daňovníkov (poplatníkov) v súlade s platnou legislatívou, čím subjekt nedodržiaval ustanovenia § 2 a § 16 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 2 ods. 19) zákona č. 395/2002, podľa ktorého „Spis je registratúrny záznam alebo súbor registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci“.

   Mesto Komárno ako správca poplatku v dôsledku nezákonného rozhodnutia o žiadosti Adama XXXXX, bytom XXXXXXXX, 945 01 Komárno, týkajúceho sa miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za rok 2012 vymáhaného exekúciou, spôsobil škodu, neadekvátne náklady sťažovateľovi, ktoré môžu byť právom vymáhané.

Na základe hore uvedených skutočností považujeme sťažnosť v plnom rozsahu za opodstatnenú, nakoľko došlo k porušeniu Vašich práv a právom chránených záujmov.

   V zmysle § 19 ods. 1 písm. i zákona o sťažnostiach je povinnosťou vedúceho orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala v prípade zistenia nedostatkov v lehote určenej orgánom verejnej správy. Na prerokovaní správy o prešetrení sťažnosti boli dohodnuté nasledovné úlohy:

  • prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku v lehote do 15.08.2017,
  • určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky v lehote do 15.08.2017,
  • predložiť prijaté opatrenia orgánu prešetrujúcemu sťažnosť v lehote do 15.08.2017,
  • predložiť orgánu prešetrujúcemu sťažnosť správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti v lehote do 15.09.2017. „

Toľko citát zo správy hlavného kontrolóra.

Zhrnutie:

Doručenie písomnosti sa musí robiť zákonne, ináč je právny úkon vyplývajúci z doručenia neplatný. Ak vám obec/mesto nevedelo doručiť písomnosť osobne, alebo poštou, je povinná vykonať šetrenie, či sa v mieste bydliska zdržiavate. Ak toto šetrenie nevykoná a nezdokladuje, má obec/mesto problém. Až po vykonaní a zdokumentovaní tohto šetrenia je možné použiť inštitút vyhlásenie verejnou vyhláškou. Ak vám nebolo doručenie vykonané v zmysle zákona, potom aj následná exekúcia vyplývajúca zo vzniku nedoplatku, je neoprávnená.

Ak si myslíte, že boli porušené vaše práva, sťažujte sa. Možno sa stretnete s podobne svedomitým človekom, ako je hlavný kontrolór mesta Komárno.

Záver:

Možno po prečítaní tohto príspevku niektorých napadne spôsob, ako oklamať obec/mesto, a neplatiť poplatky. Žiaľ, tomuto ja nezabránim. V žiadnom prípade to však nerobte, veď „okradnete“ svoju obec/mesto, svoje mesto, a vlastne okradnete seba.

Adam sa viac krát sťažoval na postup mesta Komárno. Mesto sťažnosť vždy zaslalo na Finančné riaditeľstvo SR (FR) ako nadriadený orgán, a to v každom prípade rozhodlo o zrušení rozhodnutia mesta z dôvodu početných chýb a nezákonností; následne FR vrátilo vec na nové konanie, pričom upozornilo Mesto Komárno, že „správca dane alebo orgán, ktorého rozhodnutie bolo zrušené, je viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu“. Túto skutočnosť však mesto viackrát opomenulo.

V tomto príbehu je zaujímavý ešte jeden moment – zo zákona vyplýva, že nadriadený má zistiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky, ako uvádza v závere správy hlavný kontrolór mesta. Adama samozrejme zaujíma meno tejto osoby. Osoby, ktorá nekonala v zmysle zákona a spôsobila jemu, občanovi mesta, škodu. Meno tejto osoby však nikto nezisťuje, alebo Adamovi meno tejto osoby nechcú povedať. Mesto má Oddelenie daní a poplatkov, ktorý patrí pod Odbor ekonomiky a financovania. Mesto má aj primátora a prednostku. Skutočne nevedia, alebo nechcú zistiť, kto je za tento prípad zodpovedný?

Na zasadaniach mestského zastupiteľstva sa o neadekvátnom predražení vymáhanej sumy exekútorom  diskutovalo veľakrát. Podľa niektorých poslancov je to nesprávny postup, veď pri vymáhaní dlžoby 30 € musí občan zaplatiť exekútorovi čiastku presahujúcu 170 €. Pri 6000 exekúciách sú občania mesta pripravený o čiastku presahujúcu 800 000 €, pričom mesto získa 180 000 €. Je skutočne dilemou, či vedenie mesta koná správne – dlžoby sa vymáhať musia, zákon to ukladá. Je však správne, ak sa samospráva správa takto k vlastným občanom? Stačí trocha vôle, napríklad do VZN (všeobecne záväzné nariadenia) zakomponovať, že pri následnom oznámení (opätovnom zaslaní výzvy, rozhodnutia) si za to mesto bude účtovať poplatok. Poplatok, ktorý pokryje náklady na vytlačenie, na obálku, za poštovné, prípadne prácu naviac. Je to obvyklý spôsob, ktorý využívajú snáď všetky firmy. Je to spôsob ústretový a ľudský. Je to spôsob, ktorý by sme snáď od vedenia samosprávy mohli ako občania očakávať.

Všetky tu uvádzané skutočnosti vieme podložiť písomnými podkladmi, dokladmi a dôkazmi.

Tento príbeh tu zďaleka nekončí, a jeho pokračovanie nájdete v nasledujúcom blogu.

Človek, čo si to spravil!

20.12.2023

V apríli 2020 som publikoval niekoľko myšlienok. S odstupom času, s blížiacim sa najväčším sviatkom, myšlienky sú stále aktuálne. Veľký Muhammad Ali povedal: „Boha nezaujíma nakoľko si bohatý. Zaujíma ho, koľkým ľuďom si nezištne pomohol.“ Spomalil som, takmer som zastavil. Zrazu premýšľam nad mnohými vecami, samozrejme aj nad zmyslom života, nad tým, čo tu [...]

Kto mieša karty, a kto ich rozdáva

18.12.2023

Nestačím sa čudovať, ako dokázala západná propagandistická mašinéria zblbnúť národ. Rozmýšľanie ľudí je nepochopiteľné, neľudské, a čudné. Dvojaký meter sa stal tak prirodzený, ako to, že dýchame vzduch. Pozrime sa trocha do budúcnosti, na míľniky, ktoré si mnohí pamätajú. Rok 1988-89. Nežná revolúcia. Prebehlo vyšetrovanie udalostí „sametovej [...]

Kto je vinný?

15.12.2023

Otázka, ktorá bude v januári často položená pri kontrole dokladov vodičov. Ako občan snažiaci sa dodržiavať zákony a predpisy, a hrdý držiteľ „ružového vodičáku“, navštívil som pred rokom oddelenie výroby dokladov ministerstva vnútra. Vedel som, že čochvíľa príde čas na výmenu môjho vodičského preukazu, vyrobeného v roku 1993. [...]

France Qatar

Čo by musel Macron urobiť, aby mal francúzskych vojakov na Ukrajine? Ťaženie proti Putinovi začal na Slovensku

28.02.2024 14:00

Keby francúzski vojaci prišli na Ukrajinu, stali by sa súčasťou vojny v zmysle medzinárodného humanitárneho práva, ktoré by boli povinní dodržiavať.

Korčok

Korčok by vojakov na Ukrajinu neposlal. Na časopis podporujúci Pellegriniho podal podnet

28.02.2024 13:42, aktualizované: 14:04

Korčok očakáva, že ministerstvo vnútra sa bude podnetom zaoberať rýchlo a bez prieťahov.

SR polícia cesta I/18 Strečno kamene ZAX

Vodiči pozor. Pod Strečnom umiestnia počas víkendov betónové zábrany

28.02.2024 13:22

Doprava bude obmedzená v jednom jazdnom pruhu, ale bude sa úplne odstavovať na nevyhnutný čas pri zabezpečovaní prác

Julija Navaľná

Navaľná: EÚ musí byť inovatívna, aby porazila Putina, prestaňte byť nudní. Musí zaplatiť za svoje činy

28.02.2024 12:53, aktualizované: 13:13

Putin musí zaplatiť za to, čo urobil Rusku a susednej Ukrajine a aj za vraždu opozičného politika, povedala Navaľná.

dartkn

Hľadanie pravdy je náročné. Ale oplatí sa.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 23
Celková čítanosť: 73248x
Priemerná čítanosť článkov: 3185x

Autor blogu

Kategórie